Автори курсу:

к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Чугай Ангеліна володимирівна

зворотний зв'зок: новинний форум курсу; 

e-mail:  avchugai@ukr.net

Дистанційний курс "Моніторинг" (Мон) розроблений на кафедрі екології та охорони довкілля відповідно до робочої програми з дисципліни.

Метою вивчення навчальної дисципліни   

Задачами  вивчення дисципліни «Моніторинг» є:


Після освоєння дисципліни   «Моніторинг», студенти повинні отримати такі базові знання:

 - мати уявлення про основний понятійно-термінологічний апарат;


-  знати  основні джерела та негативні наслідки  забруднення природного середовища;

- знати екологічні основи  охорони довкілля  та  оптимального природокористування.

Після освоєння цієї дисципліни студенти  повинні отримати такі базові вміння:

- застосовувати екологічні знання при оцінці стану  різних природних середовищ;

-  використовувати набуті знання при вирішенні питань охорони навколишнього середовища;

-  виконувати нескладні екологічні узагальнення і розрахунки, що пов’язані з оцінкою екологічної ситуації. 

Після освоєння дисципліни «Моніторинг» студенти повинні мати такі компетенції:

базові уявлення про екологію як міждисциплінарну комплексну науку, що визначає шляхи ефективного співіснування техносфери та біосфери (КЗП. 04);

використовувати знання загальної екології для дослідження стану об’єктів навколишнього природного середовища, оцінки механізмів впливу забруднень довкілля на живі організми (СП.05).

Основні положення дисципліни «Моніторинг» є обов’язковими складовими сучасної екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. 

Вивчення дисципліни  «Моніторинг» необхідна ланка у процесі підготовки фахівців рівня вищої освіти «бакалавр»  за спеціальністю 101- "Екологія". Ця навчальна нормативна  дисципліна  належить до циклу природничо-наукової, професійної та практичної підготовки освітньо-професійної  програми (ОПП). 

Головними формами організації вивчення дисципліни «Моніторинг» є самостійна робота студента над програмою курсу, програмними лекціями, семінарськими заняттями і індивідуальними завданнями (домашнє завдання, курсова робота) для студентів денної форми та заочної форм навчання. Вивчення дисципліни «Моніторинг» завершується іспитом.Автори курсу:

д.геол.-мін.н., проф., зав. кафедри ЕОД Сафранов Тамерлан Абісалович

к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Колісник Алла Вікторівна

зворотний зв'зок: новинний форум курсу; 

e-mail:  kolisnyk.a.v@gmail.com

Дистанційний курс "Загальна екологія та неоекологія" (ЗЕтН) розроблений на кафедрі екології та охорони довкілля відповідно до робочої програми з дисципліни.

Метою вивчення навчальної дисципліни   «Загальна екологія (та неоекологія)»  є: формування у студентів екологічного світогляду;  знань про взаємодію живих організмів, популяцій та  угруповань вищих рангів між собою та навколишнім середовищем; особливостей функціонування екосистем різних ієрархічних рівнів під впливом природних і антропогенних факторів, екологічних основ збалансованого  природокористування тощо.

Задачами  вивчення дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» є:

- отримання знань щодо основних принципів  взаємовідношень між організмами, популяціями і угрупованнями та навколишнім середовищем;

-  розуміння механізмів дії хімічних речовин, фізичних полів  та біологічних агентів  на життєдіяльність організмів;

-  вміння оцінювати негативні наслідки антропогенного впливу на стан атмосферного повітря, природних вод, ґрунтового  покриву, геологічного середовища та  біоценозів;

- на базі загально-екологічних знань, вміти знаходити вірні рішення з питань збалансованого  співіснування людини і природи;

- виховати у майбутнього фахівця (організатора природокористування) здібності й уміння по впровадженню екологічно безпечної діяльності людини.

Після освоєння дисципліни   «Загальна екологія (та неоекологія)», студенти повинні отримати такі базові знання:

 - мати уявлення про основний понятійно-термінологічний апарат;

- розрізняти типи взаємодії живих організмів між собою і навколишнім середовищем;

- мати уявлення про екосистеми різних типів;

-  знати  основні джерела та негативні наслідки  забруднення природного середовища;

- знати екологічні основи  охорони довкілля  та  оптимального природокористування.

Після освоєння цієї дисципліни студенти  повинні отримати такі базові вміння:

- застосовувати екологічні знання при оцінці стану  різних природних середовищ;

-  використовувати набуті знання при вирішенні питань охорони навколишнього середовища;

-  виконувати нескладні екологічні узагальнення і розрахунки, що пов’язані з оцінкою екологічної ситуації. 

Після освоєння дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» студенти повинні мати такі компетенції:

- базові уявлення про екологію як міждисциплінарну комплексну науку, що визначає шляхи ефективного співіснування техносфери та біосфери (КЗП. 04);

- використовувати знання загальної екології для дослідження стану об’єктів навколишнього природного середовища, оцінки механізмів впливу забруднень довкілля на живі організми (СП.05).

Основні положення дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» є обов’язковими складовими сучасної екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. 

Вивчення дисципліни  «Загальна екологія (та неоекологія)» необхідна ланка у процесі підготовки фахівців рівня вищої освіти «бакалавр»  за спеціальністю 101- "Екологія". Ця навчальна нормативна  дисципліна  належить до циклу природничо-наукової, професійної та практичної підготовки освітньо-професійної  програми (ОПП). 

Головними формами організації вивчення дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» є самостійна робота студента над програмою курсу, програмними лекціями, семінарськими заняттями і індивідуальними завданнями (домашнє завдання, курсова робота) для студентів денної форми та заочної форм навчання. Вивчення дисципліни «Екологія» завершується іспитом.