Автор курсу:

к.геогр.н., ... кафедри ... Пилип'юк Віктор Вікторович

оборотний зв'зок: новинний форум курсу; 

e-mail: magnus@ukr.net

Дистанційний курс "Геоінформаційні системи в екології" (ГІСЕ) розроблений на кафедрі екології та охорони довкілля відповідно до робочої програми з дисципліни.

Мета курсу: ....

Завдання курсу - ....

Після закінчення курсу студент повинен знати: ...

а) нормативну  (базову) частину дисципліни: основні терміни i поняття, що використовуються в межах означеної дисципліни; основні цілі, принципи та методи ...;

б) варіативну частину дисципліни: ....

Студент повинен вміти: виконувати ....

Курс «Геоінформаційні системи в екології» складається з ....

Рецензент: д.геол.-м.н., проф., зав. кафедрою ЕОД 

Сафранов Тамерлан АбісаловічАвтор курсу:

к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Ільїна Валентина Георгівна

оборотний зв'зок: новинний форум курсу; 

e-mail: urasen54@gmail.com

Дистанційний курс "Екологічна політика" (ЕкоПол) розроблений на кафедрі екології та охорони довкілля відповідно до робочої програми з дисципліни.

Мета курсу: вивчення теоретичних і практичних аспектів організації природоохоронної діяльності і проведення екологічної політики, суспільно-виробничої діяльності, спрямованої на задоволення потреб суспільства у якісному стану довкілля, на підвищення ефективності експлуатації природних ресурсів і умов на основі ефективної екологічної політики.

Завдання курсу -

1.     Вивчання теоретичних основ, інструментів та методів екологічної політики.

2.     Вивчання принципів трактування термінів екологічної політики.

3.     Вивчання принципів та інструментів екологічної політики.

4.     Вивчання особливостей проведення екологічної політики в розвинених та інших країнах.

Після закінчення курсу студент повинен знати: основні терміни, поняття, задачі екологічної політики, принципи проведення природоохоронної діяльності у різних країнах, основні підходи до рішення соціально-економіко-екологічних проблем на базі ефективної екологічної політики.

Студент повинен вміти: застосувати знання у галузі екологічної політики при виконанні досліджень у галузі екології та охорони довкілля, розробці заходів по оптимізації природокористування на основі сучасних уявлень у сфері екологічної політики у розвинених країнах, практичної реалізації концепції сталого розвитку.

Курс «Екологічна політика» складається з чотирьох самостійних але пов'язаних між собою тем: 1 - теоретично - методологічні аспекти  формування екологічної політики; 2 - формування  інституційної системи   забезпечення екологічної політики; 3 - удосконалення механізмів реалізації  політики  природокористування в контексті сталого розвитку; 4 - стан довкілля як індикатор забезпечення ефективної екологічної політики.


Рецензент: д.геол.-м.н., проф., зав. кафедрою ЕОД 

Сафранов Тамерлан Абісаловіч


Автор курсу:

к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Полетаєва Лариса Миколаївна

оборотний зв'зок: новинний форум курсу; 

e-mail: 

Дистанційний курс "Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності" (ЕАРТД) розроблений на кафедрі екології та охорони довкілля відповідно до робочої програми з дисципліни.

Мета курсу: засвоєння базових понять рекреаційно-туристичної діяльності, висвітлення соціально-економічної сутності екологічного туризму, його значення для національної економіки держави та окремих регіонів.

Завдання курсу -

-         ознайомлення зі стандартною міжнародною термінологією в сфері екологічного туризму;

-         знання історії розвитку рекреаційного туризму в світі;

-         засвоєння основних підходів до організації та державного регулювання рекреаційного туризму в країнах світу.

-         опанування структурно-логічного зв’язку між даним курсом та іншими спеціальними дисциплінами;

-         знання Закону України “Про туризм”

Після закінчення курсу студент повинен знати:

основні показники ефективності та розвитку рекреаційно-туристичної діяльності;  головні складові та принципи методики розрахунку обсягів рекреаційно-туристичної діяльності; основи організації виробничо-обслуговуючого процесу туристського підприємства; порядок розробки і формування екологічного туру та оцінки його економічної ефективності.

Студент повинен вміти:

застосовувати екологічні знання при організації рекреаційно-туристичної діяльності, володіти принципами раціонального господарювання при прийнятті управлінських рішень в сфері рекреаційного туризму, проводити економічну оцінку ефективності туристичних послуг, розробляти та формувати рекреаційно-туристичні послуги.


Курс «Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності» складається з 3 змістовних модулів

Рецензент: д.геол.-м.н., проф., зав. кафедрою ЕОД 

Сафранов Тамерлан Абісаловіч


Автор курсу:

к.геогр.н., доцент кафедри екології та охорони довкілля Романчук Марина Євгенівна

к.геогр.н., доцент кафедри екології та охорони довкілля Нагаєва Світлана Павлівна

оборотний зв'зок: новинний форум курсу; 

e-mail: rommar67@rambler.ru

Дистанційний курс "Забезпечення екологічної безпеки" (ЗЕкоБ) розроблений на кафедрі екології та охорони довкілля відповідно до робочої програми з дисципліни.

Метою вивчення курсу є: отримання знань з основних екологічних законів стосовно екологічної політики та безпеки в Україні,вивчення теоретичних і практичних аспектів організації природоохоронної діяльності, суспільно-виробничої діяльності, спрямованої на задоволення потреб суспільства у якісному стану довкілля, на підвищення ефективності експлуатації природних ресурсів і умов на основі ефективної екологічної політики. Також формування  знань про класифікацію об’єктів екологічної небезпеки, ідентифікацію потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки, державний нагляд та контроль у сфері екологічної безпеки, локалізацію та ліквідацію аварійних ситуацій та аварій, економічний механізм регулювання та запобігання надзвичайних ситуацій, законодавчо-нормативну базу екологічної безпеки.

Завдання курсу:

- засвоєння принципів трактування терміну “екологічна політика”, особливостей проведення екологічної політики на Україні і в розвинених та інших країнах;  нормативно-правових та методичних положень з питань екологічної безпеки;основи моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій та знати напрями зниження ризику їх виникнення та оцінку можливих наслідків аварійних ситуацій та аварій.

- засвоєння принципів трактування терміну “екологічна політика”, особливостей проведення екологічної політики на Україні і в розвинених та інших країнах;  нормативно-правових та методичних положень з питань екологічної безпеки;основи моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій та знати напрями зниження ризику їх виникнення та оцінку можливих наслідків аварійних ситуацій та аварій.

- засвоєння принципів трактування терміну “екологічна політика”, особливостей проведення екологічної політики на Україні і в розвинених та інших країнах;  нормативно-правових та методичних положень з питань екологічної безпеки;основи моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій та знати напрями зниження ризику їх виникнення та оцінку можливих наслідків аварійних ситуацій та аварій.

Після закінчення курсу студент повинен знати: ...

а) нормативну  (базову) частину дисципліни: основні терміни i поняття, що використовуються в межах означеної дисципліни; основні цілі, принципи та методи ...;

б) варіативну частину дисципліни: 

принципи та інструменти екологічної політики,основні Закони та Постанови України з питань екологічної безпеки; положення про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного походження, методи захисту у сфері діяльності людей у випадку надзвичайних ситуацій.

Студент повинен вміти: застосовувати нормативно-правову базу екологічної безпеки при виконанні еколого-економічних досліджень, виконувати ідентифікацію об’єктів екологічної небезпеки, аналізувати джерела небезпеки,визначати види небезпек, встановлювати максимально можливі рівні надзвичайних ситуацій, розробляти заходи щодо зниження можливих наслідків  аварійних ситуацій та аварій на об’єктах екологічної небезпеки .

Курс «Забезпечення екологічної безпеки» складається з двох частин, які в свою чергу поділяються на декілька основних, відносно самостійних, але тісно пов’язаних між собою модулів. Перша частина присвячена наступним питанням:

-           сутність державної екологічної політики ;

-           нормативна база екологічної безпеки;

-           аналіз функціонування систем екологічної безпеки;

-           облік та звітність в екологічній безпеці.

Друга частина присвячена наступним питанням:

-ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки;

- державному нагляду та контролю у сфері екологічної безпеки;

- методам впровадження локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій;

- державним санкціям в сфері екологічної безпеки.


Рецензент: д.геол.-м.н., проф., зав. кафедрою ЕОД 

Сафранов Тамерлан АбісаловічАвтори курсу:

д.геол.-мін.н., проф., зав. кафедри ЕОД Сафранов Тамерлан Абісалович

к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Колісник Алла Вікторівна

оборотний зв'зок: новинний форум курсу; 

e-mail:  kolisnyk.a.v@gmail.com

Дистанційний курс "Системний аналіз якості навколишнього середовища" (САЯНС) розроблений на кафедрі екології та охорони довкілля відповідно до робочої програми з дисципліни.

Мета курсу: 

формування  знань про науку як продуктивну силу, її сутність, головні функції класифікації наук про навколишнє середовище, науково-технічний потенціал екологічної науки, організацію науково-дослідної діяльності в сфері охорони природи в Україні, міжнародну науково-технічну співпрацю України в сфері охорони, збереження і відтворення природних ресурсів; формування вченого-еколога як особистості та спонукає до організації: систематичної роботи, творчого підходу, психологічної налаштованості розумових здібностей; організації науково-пошукової аналітичної діяльності, обранню наукового напряму екологічних досліджень, плануванню методики досліджень на основі екосистемного підходу.

Завдання курсу -

1. Знати теоретичні основи,  інструменти та методи системного аналізу якості навколишнього середовища.

2. Знати принципи оцінки  стану та  якості  природних та антропогенно-змінених екосистем. 

3. Знати методи забезпечення якості навколишнього середовища.

4. Знати принципи  екологізації антропогенної  діяльності.

Після закінчення курсу студент повинен знати

а) нормативну  (базову) частину дисципліни: основні терміни i поняття, що використовуються в межах означеної дисципліни; принципи застосування системного та діалектичного підходів у наукових екологічних і природоохоронних дослідженнях; використання на практиці методів збору та узагальнення інформації, спостереження, прогнозування, моделювання даних екологічного і геоінформаційного моніторингу навколишнього середовища; інформаційно-логічного, функціонального та кореляційного (факторного) системно-екологічного аналізу; встановлення мети та розробки програми досліджень навколишнього природного середовища; творчого пошуку для вирішення поставлених завдань для подолання глобальних екологічних проблем;  використання методів експертних оцінок та пропозицій спеціалістів, їх аналіз для формування зваженого результату геополітичних екологічно орієнтованих природоохоронних рішень.

б) варіативну частину дисципліни:  принципи, методи та організаційні процедури наукової діяльності, загальнонаукові (традиційні, сучасні), конкретно-наукові (міждисциплінарні, спеціальні) методи досліджень, причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства; знати як застосовувати теоретичні  основи, інструменти  та методи системного аналізу якості навколишнього середовища; знати як використовувати сучасні методи  оцінки стану і якості природних та антропогенно-природних екосистем; знати як використовувати  сучасні методи захисту довкілля, принципи комплексного захисту природних екосистем і людського суспільства від екологічно небезпечних природних і техногенних процесів (явищ).

Студент повинен вміти: застосувати  принципи системного аналізу при оцінці якості навколишнього середовища, оцінювати стан і якість компонентів навколишнього середовища, застосувати сучасні методи захисту довкілля, впроваджувати методи екологізації у всіх сферах діяльності людини.

Курс «Системний аналіз якості навколишнього середовища» складається з декількох головних, відносно самостійних, але тісно пов’язаних між собою частин – модулів:

1)     теоретичні основи, інструменти та методи системного аналізу якості навколишнього середовища;

2)     оцінка стану та  якості  природних та антропогенно-змінених екосистем;

3)     методи забезпечення якості навколишнього середовища;

4)     екологізація  антропогенної  діяльності.  

Дисципліна «Системний аналіз якості навколишнього середовища» представляє собою навчальний курс загальним обсягом 210 годин.

Рецензент: д.геол.-м.н., проф., зав. кафедрою ЕОД 

Сафранов Тамерлан АбісаловічАвтор курсу:

к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Приходько Вероніка Юріївна

оборотний зв'зок: новинний форум курсу; 

e-mail:  vks26@ua.fm, smzd@i.ua

Дистанційний курс "Сучасні технології захисту довкілля" (СТЗД) розроблений на кафедрі екології та охорони довкілля відповідно до робочої програми з дисципліни.

Мета курсу: формування у студента достатнього об'єму знань в області інструментального захисту довкілля, за допомогою яких можливе розв’язання проблем зниження техногенного навантаження підприємств, викиди та скиди яких містять сполуки, що забруднюють навколишнє середовище

Завдання курсу ознайомлення з сучасними підходами до зниження антропогенного навантаження на навколишнє середовище, вивчення теоретичних основ та практичного втілення процесів знешкодження шкідливих та вилучення цінних компонентів викидів та скидів

Після закінчення курсу студент повинен знати: ...

а) нормативну  (базову) частину дисципліни: концепція запобігання забрудненню; суть основних фізичних і хімічних процесів і законів, що описують поведінку матеріальних і енергетичних забруднень антропогенного характеру; основні властивості забруднювальних речовин; принципи знешкодження забруднювальних речовин у викидах та скидах підприємств; класифікації інструментальних методів захисту довкілля; еколого-економічні характеристики методів захисту довкілля; технології поводження з небезпечними відходами;

б) варіативну частину дисципліни: особливості вибору та реалізації окремих способів зменшення впливу  на навколишнє середовище.

Студент повинен вміти: використати отримані знання при розробці комплексу заходів щодо зниження техногенного навантаження підприємств на навколишнє природне середовище.

Курс «Сучасні технології захисту довкілля» складається з двох лекційних та одного практичного модулів, модуля наукової роботи.

Рецензент: д.геол.-м.н., проф., зав. кафедрою ЕОД 

Сафранов Тамерлан Абісаловіч


 

Автори курсу:

к.геогр.н., декан природоохоронного факультету Чугай Ангеліна Володимирівна;

к.х.н., доц. кафедри ЕОД Вовкодав Галина Миколаївна;

ст. викладач кафедри ЕОД Кузьміна Вікторія Анатоліївна

оборотний зв'зок: новинний форум курсу; 

e-mail: 

Дистанційний курс "Теоретико-методичні основи екологічної безпеки" (ТМОЕБ) розроблений на кафедрі екології та охорони довкілля відповідно до робочої програми з дисципліни.

Мета курсу: ....

Завдання курсу - ....

Після закінчення курсу студент повинен знати: ...

а) нормативну  (базову) частину дисципліни: основні терміни i поняття, що використовуються в межах означеної дисципліни; основні цілі, принципи та методи ...;

б) варіативну частину дисципліни: ....

Студент повинен вміти: виконувати ....

Курс «Теоретико-методичні основи екологічної безпеки» складається з ....

Рецензент: д.геол.-м.н., проф., зав. кафедрою ЕОД 

Сафранов Тамерлан Абісаловіч