Автор курсу: к.геогр.н., доцент кафедри гідроекології та водних досліджень Пилип'юк Віктор Вікторович; зворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: magnus@ukr.net 


Автор курсу: к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Ільїна Валентина Григорівназворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: vilina653@gmail@com 

Мета курсу: вивчення теоретичних і практичних аспектів організації природоохоронної діяльності і проведення екологічної політики, суспільно-виробничої діяльності, спрямованої на задоволення потреб суспільства у якісному стану довкілля, на підвищення ефективності експлуатації природних ресурсів і умов на основі ефективної екологічної політики.

Автор курсу: к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Полетаєва Лариса Миколаївназворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: l.poletayeva555@gmail.com

Мета курсу: засвоєння базових понять рекреаційно-туристичної діяльності, висвітлення соціально-економічної сутності екологічного туризму, його значення для національної економіки держави та окремих регіонів.

Автори курсу: к.геогр.н., доцент кафедри екології та охорони довкілля Романчук Марина Євгенівна; зворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: rommar6730@gmail.com;

к.геогр.н., доцент кафедри ЕОД Нагаєва Світлана Павлівна; зворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: angelsvet715@gmail.com

Мета курсу: отримання знань з основних екологічних законів стосовно екологічної політики та безпеки в Україні,вивчення теоретичних і практичних аспектів організації природоохоронної діяльності, суспільно-виробничої діяльності, спрямованої на задоволення потреб суспільства у якісному стану довкілля, на підвищення ефективності експлуатації природних ресурсів і умов на основі ефективної екологічної політики. Також формування  знань про класифікацію об’єктів екологічної небезпеки, ідентифікацію потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки, державний нагляд та контроль у сфері екологічної безпеки, локалізацію та ліквідацію аварійних ситуацій та аварій, економічний механізм регулювання та запобігання надзвичайних ситуацій, законодавчо-нормативну базу екологічної безпеки.

Автори курсу: д.геол.-мін.н., проф., зав. кафедри ЕОД Сафранов Тамерлан Абісаловичзворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: safranov@ukr.net

к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Колісник Алла Вікторівна; зворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail:  kolisnyk.a.v@gmail.com

Мета курсу: формування  знань про науку як продуктивну силу, її сутність, головні функції класифікації наук про навколишнє середовище, науково-технічний потенціал екологічної науки, організацію науково-дослідної діяльності в сфері охорони природи в Україні, міжнародну науково-технічну співпрацю України в сфері охорони, збереження і відтворення природних ресурсів; формування вченого-еколога як особистості та спонукає до організації: систематичної роботи, творчого підходу, психологічної налаштованості розумових здібностей; організації науково-пошукової аналітичної діяльності, обранню наукового напряму екологічних досліджень, плануванню методики досліджень на основі екосистемного підходу.

Автор курсу: к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Приходько Вероніка Юріївна; зворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail:  vks26@ua.fm

Мета курсу: формування у студента достатнього об'єму знань в області інструментального захисту довкілля, за допомогою яких можливе розв’язання проблем зниження техногенного навантаження підприємств, викиди та скиди яких містять сполуки, що забруднюють навколишнє середовище.

Автори курсу: к.х.н., доц. кафедри ЕОД Вовкодав Галина Миколаївна;зворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: galinakoltykova258@gmail.com

ст. викладач кафедри ЕОД Кузьміна Вікторія Анатоліївна; зворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail:  vita.kuzmina52@gmail.com