Автор курсу: 

доцент кафедри ЕОД, к.т.н. Юрасов Сергій Миколайович

оборотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail:

urasen54@gmail.com

Дистанційний курс "Методи оцінки якості природних вод" (МОЯПВ) розроблений на кафедрі екології та охорони довкілля відповідно до робочої програми з дисципліни.

Мета курсу: вивчення методів оцінки придатності (чи непридатності) води для різних видів водокористування і стану води у науково-дослідних цілях та, як середовища мешкання живих організмів.

Завдання курсу - формування у студентів, майбутніх екологів, світогляду у галузі актуального напрямку охорони довкілля – забезпечення безпеки населення при водокористуванні, збереження водних екосистем, відвернення кризових змін екологічного стану водних об’єктів i запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям, ознайомлення студентів з теоретичними положеннями, які лежать в основі методів оцінки якості природних вод.

Після закінчення курсу студент повинен знати:

а) нормативну  (базову) частину дисципліни: основні терміни i поняття, що використовуються в межах означеної дисципліни; основні цілі, принципи та методи оцінки якості вод; показники складу та властивості вод; санітарні, рибогосподарські та інші вимоги до якості води; види ГДК забруднювальних речовин у водному середовищі та ЛОШ; основні положення біоіндикації і біотестування природних та стічних вод;

б) варіативну частину дисципліни: характеристику найбільш поширених показників якості вод; поширені комплексні індексі якості вод і методи біоіндикації вод; просторово-часові характеристики забруднення вод, загальні відомості щодо формування якості природних вод.

Студент повинен вміти: виконувати оцінку якості води для господарсько-питних, комунально-побутових та рибогосподарських потреб; оцінювати токсичність стічних вод, які скидаються у водні об'єкти, що відводяться на очисні споруди та утворюються на різних етапах технологічного процесу; визначити LC50 забруднювальних речовин та оцінити можливість дампінгу ґрунтів днозаглиблення за даними лабораторних досліджень.

Курс «Методи оцінки якості природних вод» складається з 6 розділів, присвячених загальним відомостям щодо показників якості вод і їх нормативів, нормам якості вод, методам оцінки якості вод, показникам просторово-часового забруднення вод та загальним відомостям щодо формування стану вод. Кожен розділ складається із декількох головних, відносно самостійних, але тісно пов’язаних між собою частин.

Рецензент: д.геол.-м.н., проф., зав. кафедрою ЕОД 

Сафранов Тамерлан Абісаловіч


Автор курсу:

ст. викладач кафедри ЕОД Чернякова Оксана Іванівна

оборотний зв'зок: новинний форум курсу; 

e-mail:  5k.metody.zah.at.e.kra@gmail.com

Дистанційний курс "Методи захисту атмосфери" (МетЗА) розроблений на кафедрі екології та охорони довкілля відповідно до робочої програми з дисципліни.

Мета курсу: ....

Завдання курсу - ....

Після закінчення курсу студент повинен знати: ...

а) нормативну  (базову) частину дисципліни: основні терміни i поняття, що використовуються в межах означеної дисципліни; основні цілі, принципи та методи ...;

б) варіативну частину дисципліни: ....

Студент повинен вміти: виконувати ....

Курс «Методи захисту атмосфери» складається з ....

Рецензент: д.геол.-м.н., проф., зав. кафедрою ЕОД 

Сафранов Тамерлан Абісаловіч